logo


Home Základy pneumatiky
Základy pneumatiky PDF Tisk Email

Přípravu výukových materiálů garantuje Střední škola, Ostrava - Kunčice, příspěvková organizace.

Tým pracuje ve složení:

Petr Matěj, Ing.Kamil Staněk, Stanislav Badura, Vladimír Krupník

V souladu s RVP je po dohodě s kolegy z ostatních škol pozornost zaměřena na rozvoj následujících kompetencí:

Kompetence k učení

- mít pozitivní vztah k učení

- využívat ke svému učení informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí

Kompetence k řešení problémů

- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace

- porozumět zadání úkolu, získat informace potřebné k řešení problému, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu

Kompetence komunikativní

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě a jazykově správně

- snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii

- účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje

Kompetence sociální a personální

- posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různych situacích

- přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly

Kompetence občanská

- jednat v souladu s morálnimi principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie

- jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu

 

Na společných seminářích  jsme se shodli, že zde publikované materiály budou zaměřeny na strojní obory. Doufáme, že pro Vás naše materiály  budou užitečné a alespoň částečně Vám usnadní výuku.

 

Výukové materiály ke stažení:

1. Učebnice pneumatiky (je z důvodu velikosti jednotlivých souborů rozdělena podle jednotlivých kapitol takto):

Úvod do pneumatiky

Přípravu tlakového vzduchu kompresory

Rozvod tlakového vzduchu a příslušenství

Rozvaděče

Pneumomotory

Logické členy a ostatní prvky

Značky pneumatických prvků

Příklady z pneumatiky

 

2. Kompetenční listy pro učitele obsahují očekávané výstupy, rozvíjené klíčové kompetence a počet hodin, který je věnován jednotlivým tématům.

Kompetenční list - Úvod do pneumatiky

Kompetenční list - Přípravu tlakového vzduchu kompresory

Kompetenční list - Rozvod tlakového vzduchu a příslušenství

Kompetenční list - Rozvaděče

Kompetenční list - Pneumomotory

Kompetenční list - Logické členy a ostatní prvky

Kompetenční list - Značky pneumatických prvků

Kompetenční list - Příklady z pneumatiky

 

3. Pracovní listy žáků (příklad 1 - 6)

Aktualizováno Středa, 26 Květen 2010 12:21
 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Založeno na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, phpmyadmin. Valid XHTML and CSS.