logo


Home Fyzika
Fyzika PDF Tisk Email

Přípravu výukových materiálů garantuje Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium.

Tým pracuje ve složení:

Mgr. Jiří Klocek, Mgr. Milena Hovorková, PaedDr. Dana Kopcová, Mgr. Jana Schneiderová, Ing. Milan Mikošek

V souladu s RVP je po dohodě s kolegy z ostatních škol pozornost zaměřena na rozvoj následujících kompetencí:

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní

 

Na společných seminářích jsme se shodli, že zde publikované materiály budou zaměřeny na témata vycházející z rámcových vzdělávacích programů a budou využitelné pro výuku předmětu FYZIKA. Svou názorností a interaktivními cvičeními poslouží žákům ke snadnějšímu zvládnutí učiva fyziky.

Výukové materiály obsahují prezentace v programu PowerPoint, interaktivní cvičení ve Smart Notebooku, pracovní listy pro žáky. Součástí jsou i videoukázky k doplnění a rozšíření vědomostí z fyziky a k prezentaci uplatnění fyziky v praxi.

Doufáme, že pro Vás naše materiály budou užitečné a alespoň částečně Vám usnadní výuku.

V souladu s RVP je po dohodě s kolegy z ostatních škol pozornost zaměřena na rozvoj následujících kompetencí: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanská

Výukové materiály jsou řazeny podle ŠVP strojírenských oborů, Kompetenční listy pro učitele obsahují očekávané výstupy, rozvíjené klíčové kompetence a počet hodin, který je věnován jednotlivým tématům.

Můžete si stáhnout: prezentace, pracovní listy pro žáky, videoukázky, multimediální cvičení pro práci s interaktivní tabulí ve fyzice a kompetenční listy pro učitele

 

Kompetenční listy

Kompetenční list č.1- Pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po kružnici

Kompetenční list č.2 - Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě, gravitace

Kompetenční list č.3 - Mechanická práce a energie

Kompetenční list č.4 - Posuvný, otáčivý pohyb, skládání sil

Kompetenční list č.5 - Tlakové síly v pevných látkách, deformace

Kompetenční list č.6 - Tlakové síly v tekutinách

Kompetenční list č.7- Struktura pevných látek a kapalin, přeměny skupenství

Kompetenční list č.8 - Teplota, teplotní roztažnost

Kompetenční list č.9 - Teplo, práce, přeměny vnitřní energie

Kompetenční list č.10 - Kmitání, vlnění, akustika

Kompetenční list č.11 - Druhy elektromagnetického záření, světlo a jeho šíření

Kompetenční list č.12 - Zrcadla, čočky, optické přístroje

Kompetenční list č.13 - Elektrický náboj, el. pole, el. síla, kapacita vodiče

Kompetenční list č.14 - Elektrický porud v látkách, polovodiče

Kompetenční list č.15 - Magnetické pole

Kompetenční list č.16 - Vznik střídavého proudu

Kompetenční list č.17 - Modely atomu, laser

Kompetenční list č.18 - Radioaktivita

Kompetenční list č.19 - Jaderná energie a její využití

Kompetenční list č.20 - Vesmír 

Výukové materiály ke stažení:

1. Mechanika

1.1 Pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po kružnici

1. SI soustava

prezentace, pracovní list pro žáky, pracovní listy pro žáky - tabulky, MM cvičení

1.1. Převody jednotek

prezentace

2. Hmotný bod, vztažné soustavy

prezentace, pracovní list pro žáky, MM cvičení

3. Pohyb rovnoměrný přímočarý

prezentace, pracovní list pro žáky, MM cvičení

4. Okamžitá a průměrná rychlost

prezentace , pracovní list pro žáky, MM cvičení

5. Pohybové úlohy

prezentace, pracovní list pro žáky,

6. Pohyb rovnoměrně zrychlený přímočarý

prezentace , pracovní list pro žáky, MM cvičení

7. Pohyb rovnoměrný po kružnici

prezentace , pracovní list pro žáky, MM cvičení

 

1.2 Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě, gravitace

1. Síla jako fyzikální veličina

prezentace, MM cvičení, pracovní list pro žáky

2. Skládání sil

prezentace, MM cvičení, MM cvičení, pracovní list pro žáky

3. Pohybové účinky síly

prezentace, MM cvičení, pracovní list pro žáky

4. Otáčivý účinek síly

prezentace, pracovní list pro žáky

5. Jednoduché stroje

prezentace, MM cvičení, pracovní list pro žáky

6. Kvíz, úlohy z dynamiky

prezentace, zkušební test

7. Doplňovačky, křížovka

prezentace , pracovní list pro žáky


1.3 Mechanická práce

1. Mechanická práce

prezentace, pracovní list pro žáky

2. Mechanická energie

prezentace, pracovní list pro žáky

3. Kinetická energie

prezentace, pracovní list pro žáky

4. Potenciální energie

prezentace, pracovní list pro žáky

5. Zákon zachování mechanické energie

prezentace, pracovní list pro žáky

6. Výkon, účinnost

prezentace, MM cvičení, MM cvičení, pracovní list pro žáky

 

1.4  Tuhé těleso, posuvný, otáčivý pohyb, skládání sil

1. Tuhé těleso, moment dvojice sil

prezentace, pracovní list pro žáky

2. Těžiště, rovnovážné polohy

prezentace, MM cvičení, pracovní list pro žáky

3. Test s hodnocením

prezentace, supermost

 

1.5 Tlakové síly v pevných látkách, deformace

1. Deformační účinek síly

prezentace, pracovní list pro žáky

2. Hookův zákon

prezentace, MM cvičení, pracovní list pro žáky, video pevnostní zkouška

3. Tíha tělesa

prezentace, pracovní list pro žáky

4. Třecí síla

prezentace, pracovní list pro žáky

 

1.6 Tlakové síly a tlak v tekutinách

1. Tekutiny

prezentace, MM cvičení, pracovní list pro žáky

2. Tlak vyvolaný vnější silou

prezentace, pracovní list pro žáky, video

3. Hydrostatická tlaková síla, hydrostatický tlak

prezentace, MM cvičení, pracovní list pro žáky

4. K zamyšlení 1

prezentace

5. Archimédův zákon

prezentace, pracovní list pro žáky

6. K zamyšlení 2

prezentace

7. Vzorové příklady a návody k pokusům

prezentace

8. Atmosféra

prezentace, pracovní list pro žáky

9. Atmosférický tlak

prezentace, pracovní list pro žáky

10. Proudění tekutin, rovnice spojitosti toku

prezentace, pracovní list pro žáky, havárie hydroelektrárny

11. Zákon zachování energie proudící tekutiny

prezentace, pracovní list pro žáky

12. Test

prezentace

13. Základy meteorologie

prezentace 1, prezentace 2, video z Hydrometeorlogického ústavu v Ostravě, zajímavosti


2. Termika

2.1 Struktura pevných látek a kapalin, přeměny skupenství

1. Skupenství látek

prezentace, pracovní list pro žáky

2. Skupenské přeměny

prezentace, pracovní list pro žáky


2.2 Teplota, teplotní roztažnost látek

1. Teplo a teplota

prezentace, pracovní list pro žáky


2.3 Teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa

1. Vnitřní energie tělesa

prezentace, pracovní list pro žáky

2. Změna vnitřní energie konáním práce

prezentace

3. Změna vnitřní energie tepelnou výměnou

prezentace

4. Tepelná kapacita, měrná tepelná kapacita

prezentace

5. Kalorimetrická rovnice

prezentace, pracovní list pro žáky


2.4 Tepelné motory

prezentace


3. Kmitání, vlnění, akustika

3.1 Mechanické kmitání

3.1.1. Kinematika kmitavého pohybu

prezentace

pracovní list pro žáky

3.1.2. Dynamika kmitavého pohybu pohybu

prezentace

pracovní list pro žáky

3.1.3. Složené kmitání

prezentace

pracovní listy pro žáky

3.2 Mechanické vlnění

3.2.1. Postupné vlnění

prezentace

3.2.2. Stojaté vlnění

prezentace,

3.3 Akustika

1. Vznik a zdroje zvuku

prezentace,

2. Šíření a vlastnosti zvuku

prezentace, pracovní list pro žáky

3. Základy fyziologické akustiky

prezentace, pracovní list pro žáky

4. Základy hudební akustiky

prezentace

5. Základy stavební akustiky

prezentace

4. Testy ke zkoušení: kmitání, vlnění, akustika

pracovní listy pro žáky


4.  Optika

4.1 Druhy elektromagnetického záření

prezentace, pracovní list pro žáka

4.2 Světlo a jeho šíření

4.2.1. Šíření světla

prezentace,pracovní list pro žáky

4.2.2.Odraz a lom světla

prezentace, pracovní list pro žáka

4.2.3.Rozklad světla, interference

prezentace

4.2.4. Ohyb a polarizace světla

prezentace, pracovní list pro žáky

4.3 Zrcadla, čočky, oko, optické přístroje

4.3.1. optické zobrazování, zrcadla

prezentace, pracovní list pro žáky

4.3.1. optické zobrazování, čočky

prezentace, pracovní list pro žáky

2. Dalekohledy

prezentace

3. Mikroskopy

prezentace


5. Elektřina a magnetismus

5.1 Elektrický náboj, el. pole, el. síla, kapacita vodiče

1. Elektrický náboj

prezentace, pracovní listy pro žáka, prezentace,

2.Elektrické pole

prezentace, pracovní listy pro žáka,  pracovní listy pro žáka - test el. pole

3.Silové působení nábojů

prezentace, prezentace, výpočty, pracovní listy pro žáka

4.Popis elektrického pole

prezentace, prezentace, pracovní listy pro žáka

5. Zdroje elektrického napětí

prezentacepracovní list pro žáky

6. Vodič v elektrickém poli prezentace

prezentace, pracovní listy pro žáky

7. Izolant v elektrickém poli prezentace

prezentace, pracovní list pro žáky


5.2 Elektrický proud v látkách, zákony, polovodiče

1. Elektrický proud v pevných látkách

prezentace, Pracovní listy pro žáky

2. Elektrický proud jako děj a jako fyzikální veličina

prezentace, prezentace s testem

3. Odpor vodiče, Ohmův zákon pro část obvodu

prezentace, pracovní listy pro žáky

4. Ohmův zákon pro celý obvod

prezentace

5. Spojování zdrojů, Kirchhoffovy zákony

prezentace

6. Vedení elektrického proudu v plynech a ve vakuu

prezentace, fotografie blesků - prezentace

7. Vedení elektrického proudu v elektrolytech

prezentace, pracovní list pro žáky

8. Vedení elektrického proudu v polovodičích

prezentace, pracovní list pro žáky - elektrický proud test


5.3 Magnetické pole, elektromagnetická indukce

 

1. Magnetické pole, základní pojmy

prezentace

2. Magnetická indukce, magnetická síla, Flemingovo pravidlo, Ampérův zákon. Úlohy

prezentace

3. Nestacionární magnetické pole, elektromagnetická indukce, zákony

prezentace, pracovní list pro žáky


5.4 Vznik střídavého proudu, přenos el. energie

1. Vznik střídavého proudu, úlohy

prezentace

2. Střídavý proud

prezentace, pracovní list pro žáky

3. Trojfázová soustava a přenos energie

prezentace,


6. Fyzika atomového jádra a el. obalu

6.1 Modely atomu, laser

1. Modely atomu

prezentace, pracovní list pro žáky

2. Kde se vzala hmota

prezentace

3.Elektronový obal atomu, kvantové stavy atomu

prezentace, pracovní list pro žáky

4. Spektrální analáza

prezentace

5. Působení světla a látky

prezentace

6. Laser

prezentace, pracovní list pro žáky

7. Stavba atomového jádra

prezentace, pracovní list pro žáky


6.2 Radioaktivita, druhy radioaktivního záření

1. Radioaktivita

prezentace, pracovní list pro žáky, křížovka

6.3 Jaderná energie a její využití

1. Štěpná reakce

prezentace,

2. Jaderné elektrárny

prezentace

3. Jaderná syntéza

prezentace,7. Vesmír

7.1 Slunce, planety, komety

1. Historie výzkumu vesmíru

prezentace, prezentace, prezentace

2. Sluneční soustava

prezentace

3. Planety Sluneční soutavy - terestrické planety, velké planety

prezentace

4. Komety a planetky

prezentace

5. Zajímavosti o vesmíru

prezentace

6. Slunce dnes a zítra

prezentace

 

7.2 Hvězdy, souhvězdí, galaxie

1. Hvězdy

prezentace,

2. Souhvězdí

prezentace, pracovní listy

3. Galaxie

prezenatce, pracovní listy

4. Hublův dalekohled

prezentace

5.Vesmírné zajímavosti

prezentace

6. Gravitační pole

prezentace

7. Pohyby těles v tíhovém poli Země

prezentace, vrhy - výpočty

8. Pohyby těles v radiálním pole Země

prezentace

9. Gravitační pole Slunce

prezentace

10. Keplerovy zákony

prezentace

11. Planetárium

prezentace

Fotogalerie z návštěvy kosmonautů reakce žáků na návštěvu kosmonautů

video z návštěvy kosmonautů na naší škole


8. Videa k doplnění učiva fyziky

- Jak se dělá CD-http://www.stream.cz

Pohled na Zemi z vesmíru-www.stream.cz/video/513781-18-zari-den-kdy-clovek-poprve-uvidel-zemi-a-mesic-dohromady

www.youtube.com- how its made

 

9. Zajímavosti a aktuality

Vrtulotet Puffin

planeta Mars

výbuch hvězdy

solární letadlo

nejtěžší objevená hvězda

nově objevená planetární soustava

objev černé díry

 

10. Prezentace k doplnění výuky fyziky

Nová definice pojmu "planeta", skupina trpasličích planet, malá tělesa Sluneční soustavy, nové pohledy na vznik Sluneční soustavy - prezentace1 prezentace2

Sonda Messenger u Merkuru, skleníkový efekt na Venuši, ozónové vrstvy v atmosférách planet, pátrání po vodě v kůře Marsu, srovnání geologických pochodů na Zemi a na ostatních „kamenných“ planetách- prezentace

Atmosféra Jupitera, srážka komety s Jupiterem, oceány pod ledovou vrstvou Jupiterových satelitů, sonda Cassini u Saturna a přistání na Titanu, pátrání po minulosti Uranova satelitu Miranda, dusíkové gejzíry na Tritonu- prezentace

Pozorování zatmění Slunce a Měsíce, lunace, pohyby planet na hvězdné obloze- prezentace

 

 


 


Aktualizováno Neděle, 11 Září 2011 17:35
 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Založeno na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, phpmyadmin. Valid XHTML and CSS.