logo


Home Svět práce
Svět práce PDF Tisk Email

Přípravu výukových materiálů garantuje Střední škola Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace

Tým pracuje ve složení:Ing. Pavel Vavrla, Ing. Lenka Návratová, Ing. Anna Dluhošová, Ing. Kamila Ambrožová, Mgr. Pavel Zapletal

V souladu s ŠVP je po dohodě s kolegy z ostatních škol pozornost zaměřena na rozvoj následujících kompetencí:

Kompetence k učení:

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni se efektivně učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání. Absolventi by měli mít pozitivní vztah k učení, ovládat různé techniky učení, uplatňovat různé práce s textem, využívat k učení různé informační zdroje.

Kompetence k řešení problémů:

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy. Absolventi by měli porozumět zadání úkolu, uplatňovat při řešení různé metody myšlení, uplatňovat týmové řešení.
Kompetence komunikativní:

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích. Absolventi by měli formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, účastnit se aktivně diskusí, dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii.
Kompetence sociální a personální:

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle svého rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů. Absolventi by měli posuzovat reálně své fyzické a duševní schopnosti, stanovovat si cíle a priority, reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování, ověřovat si získané poznatky.
Kompetence občanská:

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury.

Na společných seminářích  jsme se shodli, že zde publikované materiály budou zaměřeny na uplatnění absolventů na trhu práce. Jeho možnosti uplatnit se ve firmě, jako zaměstnanec nebo OSVČ. V případě volby možnost dalšího studia, práce v zahraničí a v neposlední řadě jako uchazeč o zaměstnání.Témata jsou za zaměřena na obor automechanik, ale lze je využívat univerzálně i pro ostatní učební, případně maturitní obory.

Doufáme, že pro Vás naše materiály  budou užitečné a  alespoň částečně Vám usnadní výuku.

Zpracovány jsou prezentace, učebnice pro žáky a metodická příručka pro učitele. Materiály jsou rozdělené do jednotlivých kapitol podle témat.

Výukové materiály ke stažení:

1. Úvod do světa práce - učebnice pro žáky, prezentace, metodický materiál pro učitele

2. Studium a práce v zahraničí - učebnice pro žáky, prezentace, metodický materiál pro učitele

3. Úřad práce - učebnice-žáci, prezentace, metodický materiál-učitel

4. Firma - učebnice pro žáky, prezentace, metodický materiál pro učitele

5. OSVČ - učebnice pro žáky, prezentace, metodický materiál pro učitele

 

Kompetenční listy k tématům:

1. Kompetenční list - Úvod do světa práce

2. Kompetenční list - Studium a práce v zahraničí

3. Kompetenční list - Úřad práce

4. Kompetenční list - Firma

5. Kompetenční list - OSVČ

Aktualizováno Čtvrtek, 09 Září 2010 11:32
 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Založeno na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, phpmyadmin. Valid XHTML and CSS.